Bezwaar erfgenamen tegen WOZ-beschikking vergt cruciale formaliteiten

Dat kinderen als erfgenamen na overlijden van hun ouders het ouderlijk huis erven is een gebeurtenis die elke dag meermalen voorkomt. Soms gebeurt het dan dat een van de erfgenamen de tijdens de afwikkeling van de nalatenschap ontvangen WOZ-beschikking op naam van “de erven” wil aanvechten. Om dat succesvol te kunnen doen moet u voldoen aan een formele procedure.

De eerste vereiste is dat u het bezwaar indient binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken. Als die termijn verlopen is en u wilt als nog een poging wagen, dan kunt op grond van een andere bepaling in de Wet WOZ de gemeente om een nieuwe WOZ-beschikking. De kans bestaat dat u daar een afwijzing op ontvangt omdat u bezwaar had kunnen maken tegen de oorspronkelijke WOZ-beschikking. Onlangs volgde de rechtbank die opvatting in een dergelijke zaak. Het Hof vernietigde die uitspaak echter.

Uit de uitspraak van het Hof blijkt dat één erfgenaam vanuit fiscaal oogpunt niet gelijk kan worden gesteld aan “de erven”. Dat zijn immers de erfgenamen gezamenlijk. Een afzonderlijke erfgenaam is in het rechtsverkeer iets anders dan de gezamenlijke erfgenamen. Een erfgenaam kan optreden namens alle erfgenamen. Hij of zij moet daar dan voor gemachtigd zijn door alle erfgenamen. Daarmee wordt voorkomen dat hij niet-ontvankelijk wordt verklaard bij een bezwaar.
Als een erfgenaam alleen namens zichzelf bezwaar maakt, is hij of zij altijd ontvankelijk in bezwaar en beroep.

De bepaling in de Wet WOZ waarin u de mogelijkheid krijgt om aan de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking te vragen, is bedoeld om hiaten in de toegang tot de rechter weg te nemen en niet om erfgenamen een herkansing te geven. In dit geval had de erfgenaam gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de oorspronkelijke beschikking en werd een beroep op de “hiaat”-bepaling mogelijk. De gemeente moet in dat geval zorgen voor een nieuwe beschikking.

Wilt u meer weten over de regels bij het erven van de ouderlijke woning? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Opmaat 2017/0297 dd 28-11-2017 GHAMS:2017:4759.