Wel of geen btw-plicht voor commissarissen en toezichthouders

Of commissarissen en andere toezichthouders btw moeten berekenen over hun vergoeding, hangt af van de vraag of zij kwalificeren als ondernemer voor de btw. Bent u commissaris of toezichthouder en oefent u zelfstandig werkzaamheden uit in het economische verkeer waarmee u duurzaam naar opbrengst streeft? Dan wordt u geacht btw-ondernemer te zijn.

Aan de eis van zelfstandigheid voldoet u al direct omdat in de verhouding tussen u en de vennootschap of de stichting geen sprake is van een gezagsverhouding. Dan blijft over de vraag of u duurzaam en tegen vergoeding deelneemt aan het economisch verkeer. Dat houdt in dat u meer dan incidenteel uw werkzaamheden vervult. Daarbij is het niet van belang of u commissaris of toezichthouder bent van één organisatie of van meer organisaties.
U moet uzelf dan voor de btw als ondernemer registreren bij de Belastingdienst, een administratie bijhouden, facturen versturen en periodiek aangifte voor de btw doen.

Kleine ondernemingsregeling
Per toezichthouderschap moet worden beoordeeld of er sprake is van btw-ondernemerschap. Dat kan al zo zijn ook al heeft u maar één commissariaat of toezichthouderschap. Echter, bij een gering aantal functies en een geringe vergoeding kunt u in aanmerking komen voor de Kleineondernemersregeling. Die regeling zorgt er voor dat u over uw vergoeding na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 btw zou moeten betalen. In dat geval heeft u recht op belastingvermindering. Als het saldo over een jaar minder is dan € 1.345, dan betaalt u helemaal geen btw. U kunt dan ook vragen om van uw administratieve verplichtingen te worden ontheven, zodat u geen btw-aangifte meer hoeft te doen.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van commissarissen en toezichthouders bij vennootschappen en stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: https://www.horlingsnexia.nl/commissarissen-en-toezichthouders-en-btw-le….