Open cv blijft populair

In de samenleving bestaat nogal eens het idee dat directeur-grootaandeelhouders (dga) van bv’s hun aandelen overhevelen naar een open cv (commanditaire vennootschap) om daarmee een belastingclaim op aanmerkelijk belang te ontlopen. De Belastingdienst moet op basis van de wet verzoeken om beschikkingen voor een fiscaal geruisloze aandelenfusie afgeven. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels aan de Tweede Kamer laten weten dat bij een dergelijke aandelenfusie de aanmerkelijkbelangclaim juist behouden blijft.

Deze zogenaamde anonimiseringsstructuur houdt in dat de aandelen van de dga in zijn holding worden verplaatst naar een open cv. Een stichting wordt daarvan beherend vennoot, de dga is daarin commanditair (stille) vennoot, maar ook bestuurder.

De staatssecretaris stelt in een toelichting dat deze anonimiseringsstructuren niet worden opgezet om minder inkomstenbelasting te betalen. Ook worden ze niet gezocht om vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te krijgen. Het ministerie ziet geen reden waarom de dga deze structuur niet zou mogen opzetten. De structuur is meestal alleen bedoeld om de privacy van vermogenden en hun familie te beschermen. De cv heeft namelijk geen publicatieplicht, zodat het vermogen buiten het zicht van het grote publiek blijft.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een open cv of andere rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 20/11/18.

Aandeelhoudersregisters houden Tweede Kamer bezig

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. De KNB is niet enthousiast over de komst van dit register omdat de bruikbaarheid van het register beperkt zal zijn. De KNB heeft gepleit voor het instellen van een centraal aandeelhoudersregister waarin betrouwbare authentieke gegevens van aandeelhouders worden opgenomen.

De Tweede Kamer ziet dat echter niet zitten. Wel schaart de Kamer zich achter het doel van het centraal aandeelhoudersregister, namelijk om meer inzicht te krijgen wie er achter besloten vennootschappen zitten. Daarmee kunnen mensen die zich schuldig maken aan fraude, witwassen en het financieren van terrorisme worden aangepakt.
Een Kamermeerderheid twijfelt aan de introductie van een centraal aandeelhoudersregister omdat de EU de lidstaten al verplicht om een register van uiteindelijk begunstigden (UBO) op te zetten. Ook daaruit zou moeten blijken wie er formeel of feitelijk zeggenschap heeft over een vennootschap en dergelijke. De Tweede Kamer ziet liever de goede toevoegingen vanuit het CAHR op te nemen in het UBO-register.
Rest nog de vraag over toegankelijkheid. Gaat het register geheel openbaar worden of alleen toegankelijk voor instellingen zoals banken, notarissen en advocaten. Die hebben namelijk een meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties. Daarnaast zouden ook de Belastingdienst en overheidsdiensten die belast zijn met controle, toezicht, handhaving en opsporing toegang moeten krijgen. De Tweede Kamerleden willen hierover meer duidelijkheid.

Wilt u meer weten over het oprichten en registreren van vennootschappen en andere rechtsvormen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 14/11/18 2018/449.

Hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens omlaag

De Tweede Kamer heeft in november ingestemd met het Belastingplan 2019. Dat betekent dat mensen met een inkomen van meer dan € 68.507 vanaf 2020 worden geconfronteerd met een snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Een voorstel om kansen voor starters op de woningmarkt te vergroten door de overdrachtsbelasting voor mensen met meer woningen te verhogen, kreeg geen meerderheid.

Vanaf 2023 bedraagt de aftrek eigen woning nog maximaal 37,05%. Dat is ruim 12% minder dan het huidige aftrektarief. Het kabinet gebruikt de opbrengst voor verlaging van het eigenwoningforfait.
In het voorstel om starters meer kansen te geven op de woningmarkt ten koste van beleggers en mensen die al minimaal twee huizen bezitten werd uitgegaan van 0% overdrachtsbelasting voor starters en 10% voor de beleggers en mensen die meer huizen bezitten. De intentie hierachter was om het aantal particuliere beleggers op de woningmarkt te verminderen. De staatssecretaris achtte dit echter onuitvoerbaar.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Flynth 13 november 2018.

Wetsvoorstel lastig bij internationale huwelijken

Trouwen was tot 1 januari 2018 betrekkelijk eenvoudig in Nederland. Wie niet vóór het huwelijk naar de notaris ging om huwelijkse voorwaarden te maken, had na het ja-woord het hele vermogen gemeenschappelijk met de echtgenoot. Inmiddels is dat anders!

Sinds 1 januari 2018 geldt dat zonder huwelijkse voorwaarden alle bezittingen van vóór het huwelijk privé blijven, en dat alles wat de echtgenoten tijdens huwelijk krijgen, gezamenlijk vermogen wordt.

De meningen verschillen over de vraag welke regeling handiger is. En er zijn mensen die het handiger vinden om in een algehele gemeenschap van goederen te trouwen, dus zoals het vroeger was. Zij worden nu helaas gedwongen om naar de notaris te gaan om dat vast te leggen in een akte van huwelijks voorwaarden. En aan die akte hangt een prijskaartje. Nu is er weer een wetsvoorstel ingediend, namelijk de Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. Deze wet maakt het mogelijk voor mensen om bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een formuliertje in te vullen dat zij willen trouwen in gemeenschap van goederen. Zo hebben zij toch gemeenschap van goederen, maar vermijden zij notariskosten.

Dat lijkt plezierig. Maar er zijn ook nadelen. Een van de nadelen speelt bij stellen van verschillende nationaliteit. Om te voorkomen dat onduidelijk is welk recht hun huwelijk beheerst, is het verstandig om een rechtskeuze uit te brengen. Vanaf januari 2019 zal dat uitdrukkelijk moeten gebeuren, in een schriftelijke overeenkomst. Maar wat als ze dat niet weten en gewoon trouwen via het formuliertje bij de ambtenaar van de burgerlijke stand?

De angst bestaat dat het voor de ambtenaar van de burgerlijke stand ingewikkeld gaat worden om in alle gevallen de juiste informatie en doorverwijzing naar het notariaat te verzorgen.

Overweegt u te trouwen? Neem zeker de tijd voor een informatief gesprek op ons notariskantoor.

Bron: Kwartaalbericht Estate Planning, 2018, nr. 14

Prinsjesdag – Erfgenaam sneller aansprakelijk voor belastingschulden

Een erfgenaam die een erfenis aanvaardt is aansprakelijk voor de schulden van de overledene. In de huidige Invorderingswet is deze aansprakelijkheid voor belastingschulden begrensd. De begrenzing houdt in dat een erfgenaam niet verder aansprakelijk is dan voor het bedrag dat hij uit de erfenis krijgt.

Slimme mensen gingen kort voor overlijden bedragen schenken aan de erfgenamen. Daarmee werd de erfenis uitgehold en kon de overheid geen belastingschulden meer invorderen bij de erfgenamen.

In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2019 is nu voorgesteld om de Invorderingswet aan te passen. Erfgenamen kunnen dan niet alleen aangesproken worden voor het bedrag dat zij uit de erfenis ontvangen, maar ook voor het bedrag van schenkingen die de erfgenaam van de overledene heeft ontvangen tot 6 maanden voor diens overlijden. Schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting of schenkingen waarvan de schenkbelasting is kwijtgescholden tellen niet mee.

Ook voor een erfgenaam die beneficiair aanvaardt verandert er iets. Iemand die een erfenis beneficiair aanvaardt is niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Nieuw in het wetsvoorstel is de regeling dat ook de beneficiair aanvaardende erfgenaam aansprakelijk kan worden voor belastingschulden. Als blijkt dat de belastingschulden niet kunnen worden voldaan uit de erfenis, dan wordt de erfgenaam aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat aan hem is geschonken door de overledene, binnen 6 maanden dagen voor diens overlijden.
Heeft u een vraag over het aanvaarden van een erfenis, wij helpen u graag.

Bron: Belastingplan 2019 – Overige Fiscale Maatregelen, art. XII, onderdeel D.

1 2 3 4 20