Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, vastgesteld voor Van der Meulen Kock & Ubachs Notarissen te Waddinxveen.

Notaris.

Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer, zijn kantoorgenoten en/of medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever.

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht.

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van
bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk
persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris
wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever
derden in te schakelen.

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWTF).

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWTF) is van toepassing op nader in die wet omschreven werkzaamheden van de notaris. Met het
verlenen van de opdracht stemt de opdrachtgever in met  de verplichtingen die voor de notaris voortvloeien uit de wet met betrekking tot  de opdrachtgever en de  opdracht,
alsmede met het melden van de opdracht en de opdrachtgever overeenkomstig de wet indien de opdracht door de notaris als ongebruikelijk wordt aangemerkt, ook al komt
later in rechte vast te staan dat de opdracht niet ongebruikelijk was.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris.

 1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.
 3. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen in door derden terzake van de dienstverlening in rekening te brengen verschotten alsmede een eventuele stijging van het wettelijk percentage voor de omzetbelasting zullen aan de opdracht­gever worden doorberekend.

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens of ten behoeve van een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening of andere bedragen ten behoeve van de opdrachtgever als hiervoor bedoeld die gestort zijn op zijn kwaliteitsrekening.

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volle maand. In dit kader wordt onder wettelijke rente verstaan de wettelijke rente voor handelstransacties dan wel voor consumenten, zulks afhankelijk van de aard van de opdracht.

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

 1. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 2. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Meer informatie hierover is beschikbaar op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever naast de klachten- en geschillenregeling zoals hiervoor is bedoeld de mogelijkheid zich te wenden tot:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
 • de desbetreffende tuchtrechter over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
 • de burgerlijke rechter.

Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

 1. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. De aansprakelijkheid van de notaris is derhalve beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, vastgesteld voor Van der Meulen Kock & Ubachs Notarissen te Waddinxveen.

Notaris.

Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer, zijn kantoorgenoten en/of medewerkers, die
(mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever.

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft
/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht.

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek
waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2
Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon
deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het
notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze
vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken
van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap.
De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden
in te schakelen.

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWTF).

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWTF) is van toepassing
op nader in die wet omschreven werkzaamheden van de notaris. Met het verlenen van de opdracht
stemt de opdrachtgever in met  de verplichtingen die voor de notaris voortvloeien uit de wet met
betrekking tot  de opdrachtgever en de  opdracht, alsmede met het melden van de opdracht en de
opdrachtgever overeenkomstig de wet indien de opdracht door de notaris als ongebruikelijk wordt
aangemerkt, ook al komt later in rechte vast te staan dat de opdracht niet ongebruikelijk was.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris.

 1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.
 3. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen in door derden terzake van de dienstverlening in rekening te brengen verschotten alsmede een eventuele stijging van het wettelijk percentage voor de omzetbelasting zullen aan de opdracht­gever worden doorberekend.

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens of ten behoeve van een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening of andere bedragen ten behoeve van de opdrachtgever als hiervoor bedoeld die gestort zijn op zijn kwaliteitsrekening.

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volle maand. In dit kader wordt onder wettelijke rente verstaan de wettelijke rente voor handelstransacties dan wel voor consumenten, zulks afhankelijk van de aard van de opdracht.

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

 1. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 2. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Meer informatie hierover is beschikbaar op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever naast de klachten- en geschillenregeling zoals hiervoor is bedoeld de mogelijkheid zich te wenden tot:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
 • de desbetreffende tuchtrechter over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
 • de burgerlijke rechter.

Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

 1. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. De aansprakelijkheid van de notaris is derhalve beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, vastgesteld voor Van der Meulen Kock & Ubachs Notarissen te Waddinxveen.

Notaris.

Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer, zijn kantoorgenoten en/of medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever.

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht.

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWTF).

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWTF) is van toepassing op nader in die wet omschreven werkzaamheden van de notaris. Met het verlenen van de opdracht stemt de opdrachtgever in met  de verplichtingen die voor de notaris voortvloeien uit de wet met betrekking tot  de opdrachtgever en de  opdracht, alsmede met het melden van de opdracht en de opdrachtgever overeenkomstig de wet indien de opdracht door de notaris als ongebruikelijk wordt aangemerkt, ook al komt later in rechte vast te staan dat de opdracht niet ongebruikelijk was.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris.

 1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.
 3. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen in door derden terzake van de dienstverlening in rekening te brengen verschotten alsmede een eventuele stijging van het wettelijk percentage voor de omzetbelasting zullen aan de opdracht­gever worden doorberekend.

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens of ten behoeve van een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening of andere bedragen ten behoeve van de opdrachtgever als hiervoor bedoeld die gestort zijn op zijn kwaliteitsrekening.

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volle maand. In dit kader wordt onder wettelijke rente verstaan de wettelijke rente voor handelstransacties dan wel voor consumenten, zulks afhankelijk van de aard van de opdracht.

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

 1. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 2. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Meer informatie hierover is beschikbaar op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever naast de klachten- en geschillenregeling zoals hiervoor is bedoeld de mogelijkheid zich te wenden tot:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
 • de desbetreffende tuchtrechter over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
 • de burgerlijke rechter.

Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

 1. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. De aansprakelijkheid van de notaris is derhalve beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag.